Informacja o przetargach - zmiana terminu otwarcia ofert

W związku z ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” i ich transport do RIPOK w Balinie” informujemy, że dokonana została modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przesunięty termin otwarcia ofert z 4 na 16...

2019-08-26

Czytaj więcej »

Informacja dla przedsiębiorców

Informacji dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie  handlu detalicznego i hurtowego Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy  prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby...

2019-08-21

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe