Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi


OBJĘCIE SYSTEMEM NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Uchwała Nr 9/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 2173 z 01.04.2022) (wejście w życie od 1 stycznia 2023 r.)

Uchwała Nr 10/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie w sprawie nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 2174 z 01.04.2022) (wejście w życie od 1 stycznia 2023 r.)


PODZIAŁ NA SEKTORY

Uchwała Nr 13/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie: podziału obszaru Związku na sektory (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 poz. 2859 z 20.04.2020)

Uchwała Nr 12/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 13/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 2176 z 01.04.2022) (wejście w życie od 1 stycznia 2023 r.)


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Uchwała Nr 15/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 3762 z 27.05.2022) 


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

Uchwała Nr 16/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 3763 z 27.05.2022) 

Uchwała Nr 24/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 7827 z 30.11.2022)


WYSOKOŚĆ OPŁATY I TERMIN JEJ UISZCZANIA

Uchwała Nr 7/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 2895 z 18.05.2021) - obowiązuje od 1 lipca 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr 11/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 2175 z 01.04.2022) (obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.)

Uchwała Nr 29/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2022 r. poz. 8223 z 06.12.2022) (wejście w życie od 1 lutego 2023 r.)

Uchwała Nr 30/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2022 r. poz. 8224 z 06.12.2022) (wejście w życie od 1 lutego 2023 r.)

Uchwała Nr 29/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2020 r. poz. 5133 z 10.08.2020)

Uchwała Nr 10/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 4742 z 4.07.2018)


GÓRNE STAWKI OPŁAT

Uchwała Nr 8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie górnych stawek opłat przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna".  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 1291 z 13.02.2020)


DEKLARACJE

Uchwała Nr 8/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2022 r. poz. 1800 z 14.03.2022)


DODATKOWE USŁUGI

Uchwała Nr 14/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2023 r. poz. 3685 z 19.05.2023)