Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi


OBJĘCIE SYSTEMEM NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Uchwała Nr 50/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 6/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2020 r. poz. 206 z 08.01.2020)

Uchwała nr 6/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2017 r. poz.2030 z 23.03.2017)


PODZIAŁ NA SEKTORY

Uchwała Nr 13/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie: podziału obszaru Związku na sektory (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 poz. 2859 z 20.04.2020)


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Uchwała Nr 11/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 2857 z 20.04.2020)


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

Uchwała Nr 12/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 2858 z 20.04.2020)


WYSOKOŚĆ OPŁATY I TERMIN JEJ UISZCZANIA

Uchwała Nr 28/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 44/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 5132 z 10.08.2020) - obowiązuje do 30.06.2021 r.

Uchwała Nr 7/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 2895 z 18.05.2021) - obowiązuje od 01.07.2021 r.

Uchwała Nr 29/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2020 r. poz. 5133 z 10.08.2020)

Uchwała Nr 10/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2018.4742) (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 4742 z 4.07.2018)


GÓRNE STAWKI OPŁAT

Uchwała Nr 8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie górnych stawek opłat przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna".  (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 1291 z 13.02.2020)


DEKLARACJE

Uchwała Nr 52/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2020 r. poz. 208 z 08.01.2020)