Wstęp deklaracji

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP: https://zmgk-chrzanow.dobrybip.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”
Telefon: +48 32 623 29 08
Fax: +48 48 32 623 29 08 wew. 33
E-mail: sekretariat@zmgk.chrzanow.pl
Adres korespondencyjny: ul. J. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-10-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Związku.

Zamieszczone nagrania z posiedzenia Zgromadzenia Związku częściowo nie posiadają napisów. Nagrania od dn. 06.10.2020r. do dn. 30.07.2021r. ze względu na złą jakość nie posiadają napisów. Do nagrań z tego okresu zapewniamy dostępność alternatywną.

Nagrania od dn. 12.10.2022r. posiadają napisy.

Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

mapa strony

focus wokół elementów nawigacyjnych

wykluczone pułapki klawiaturowe

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-30. Aktualizacja deklaracji: 31.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu oraz firmy ESC S.A.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Gabriela Pawłowska

e-mail: sekretariat@zmgk.chrzanow.pl zwiazek-fk@zmgk.chrzanow.pl
Telefon: 32 623 29 08

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Biuro Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie, ul. J. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów.

Budynek przy ul. J. Piłsudskiego 4:

 • Biuro Związku znajduje się na I piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy i podnośnika), do Biura Związku prowadzą schody z balustradą
 • do budynku prowadzi jedno wejście,
 • wejście nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku i w Biurze Związku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

W bezpośredniej odległości od drzwi wejściowych Biura Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Sokoła 30, Punkt Obsługi Mieszkańców:

 • Punkt Obsługi Mieszkańców znajduje się na parterze budynku i jest specjalnie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • do punktu prowadzi wejście z pochylnią i poręczą oraz szerokie drzwi
 • przy wejściu do punktu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • do punktu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w punkcie jest zainstalowana pętla indukcyjna,
 • w punkcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

Wyznaczone zostało 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Sokoła 30 naprzeciwko wejścia do Punktu Obsługi Mieszkańców.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Osoby głuchonieme przy załatwianiu spraw w Biurze Związku mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego: PJM, SJM i SKOGN.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc tłumacza języka migowego powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Biurze Związku Międzygminnego, pod nr telefonu: 32 623 29 08 lub mailowo: sekretariat@zmgk.chrzanow.pl.