Interwencje i reklamacje

Interwencje dotyczące niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (np. w sprawie nieodebrania odpadów) należy jak najszybciej zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta firmy P.W. MIKI. Biuro będzie udzielało wyjaśnień i przyjmowało interwencje od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, pod nr tel. kontaktowym 532 694 870, e-mail: bok.tlc@miki.krakow.pl

Firma ma obowiązek nagrywać każdą rozmowę telefoniczną.

W przypadku nieprawidłowego rozstrzygnięcia interwencji przez firmę należy zgłosić reklamację do Biura Związku w formie pisemnej lub poprzez środki komunikacji elektronicznej w godzinach pracy Biura w terminie do pięciu dni roboczych od zgłoszonej interwencji u operatora i nie później niż 21 dni od wystąpienia zdarzenia.

Druk reklamacji do pobrania -> Druk reklamacji

Reklamacje dotyczące uszkodzenia mienia w trakcie wykonywania usługi należy składać bezpośrednio do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne lub do Biura Związku. Reklamacje złożone za pośrednictwem Związku będą niezwłocznie przekazywane przedsiębiorcy.

Zgodnie z zawartą z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne z terenu Związku wykonawca usługi ponosi  odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe przy wykonywaniu odbioru odpadów. Bez względu na to co zostało uszkodzone, tj. np. ogrodzenie, brama, pojemnik na odpady, pojazd, budynek itp. firma odbierająca odpady została zobowiązana na czas trwania umowy ze Związkiem do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Brak lub niewystarczająca ilość worków

W przypadku braku lub niewystarczającej ilości worków na odpady segregowane niezależnie od przyczyny (np. firma odbierająca odpady nie zostawiła worków na wymianę, worki zostały rozwiane przez wiatr itp.) informujemy, że odpady można wystawić we własnych workach – worki muszą być transparentne (przezroczyste), żeby można było bez ich rozrywania zweryfikować co znajduje się w środku oraz musi zostać dochowana obowiązująca kolorystyka. Worki dostępne są również w:

- Punkcie Obsługi w Chrzanowie przy ul. Sokoła 30,

- Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

- Biurze Obsługi Klienta w Trzebini przy ul. Generała Sikorskiego 71

Dane do kontaktu z firmą odbierającą odpady komunalne na zlecenie Związku:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” z siedzibą w Krakowie

Biuro Obsługi Klienta – Trzebinia, ul. Generała Sikorskiego 71

tel. 532-694-870, bok.tlc@miki.krakow.pl

Ważne informacje dotyczące prawidłowego przygotowania odpadów do odbioru

Pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych muszą być oznaczone numerem porządkowym nieruchomości, a w przypadku wystawiania pojemników przy innej ulicy również nazwą ulicy oraz numerem porządkowym nieruchomości, tak aby umożliwić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości, który ten pojemnik wystawia. Gotowe naklejki na pojemniki z miejscem na ich opisanie oraz z materiałami edukacyjnymi zostaną dostarczone do każdej nieruchomości zamieszkałej w styczniu 2023 r. wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty; ponadto będą również dostępne w Punkcie Obsługi prowadzonym przez Związek przy ul. Sokoła 30 w Chrzanowie oraz w każdym PSZOK-u.

Odpady komunalne należy zgromadzić w odpowiednich pojemnikach lub workach. Pojemniki nie mogą być uszkodzone (zgodnie z umową za uszkodzenie podczas odbierania odpadów odpowiadać będzie firma odbierająca), nie mogą być przeciążone (wg normy dla danego pojemnika), a ich zawartość nie może być ubita lub przymarznięta.

Pojemniki i worki z zebranymi odpadami muszą być wystawione przed wyznaczonym w harmonogramie terminem i godziną rozpoczęcia odbioru odpadów, przed własną nieruchomością. Należy je ustawiać w miejscu łatwo dostępnym dla śmieciarek, bez konieczności wchodzenia na teren posesji lub wjazdu na drogę prywatną. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą spełniać wymagania normy PN-EN 840:2013-05 (tzn. być przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowczych),

Niestosowanie się do powyższych zasad będzie skutkowało nieodebraniem odpadów, a interwencje lub reklamacje nie będą uwzględniane.