DEKLARACJA

Wzór deklaracji do pobrania na dole strony.STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Za przejęcie obowiązków związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest pobierana opłata, zależna od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Ilość odpadów odbieranych od mieszkańców nie ma wpływu na wysokość opłat.

Ilość mieszkańców danej nieruchomości to liczba osób, które faktycznie zamieszkują nieruchomość, a nie ilość osób zameldowanych pod danym adresem!

Uwaga od 1 stycznia 2020 r. istnieje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych!


Stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 1 września 2020 r. wynosi  34,00 zł od osoby.


UWAGA! Właścicieli nieruchomości, który nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) podlega karze grzywny.

Od 1 września 2020 r.  zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym obowiązuje w wysokości: 

1) 4,00 zł dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę,

2) 8,00 zł dla nieruchomości zamieszkałej przez 2 osoby, 

3) 12,00 zł dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 osoby,

4) 16,00 zł dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby, 

5) 20,00 zł dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób, 

6) 24,00 zł dla nieruchomości zamieszkałej przez 6 osób, 

7) 28,00 zł dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 osób, 

8) 32,00 zł dla nieruchomości zamieszkałej przez 8 osób, 

9) 36,00 zł dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 8 osób.

Aby skorzystać z tego zwolnienia właściciel/współwłaściciele nieruchomości muszą złożyć deklarację w tej sprawie. 

Wzór obowiązującej deklaracji znajduje się poniżej do pobrania.


Wzór deklaracji obowiązujący od 01.02.2020 r. 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf]

Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf]


Wzór jak poprawnie wypełnić deklarację wraz z objaśnieniami

Wzór jak wypełnić deklarację wraz z objaśnieniami