DEKLARACJA

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga, aby każdy właściciel nieruchomości złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf]STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Za przejęcie obowiązków związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest pobierana opłata, zależna od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Ilość odpadów odbieranych od mieszkańców nie ma wpływu na wysokość opłat.

Ilość mieszkańców danej nieruchomości to liczba osób, które faktycznie zamieszkują nieruchomość, a nie ilość osób zameldowanych pod danym adresem!

Dla mieszkańców wysokość stawki opłaty zależna jest od sposobu zbierania odpadów komunalnych.

Dla tych mieszkańców, którzy segregują odpady opłata jest obliczona według stawki podstawowej, która wynosi 12,50 zł od osoby, natomiast przy braku segregacji odpadów, opłata jest obliczana według stawki wyższej, która wynosi 22,50 zł od osoby.

Trzeba jednak pamiętać, że oświadczenie w deklaracji o selektywnym zbieraniu odpadów bezwarunkowo do takiego zbierania obliguje! Skutkiem nie wywiązywania się z tego obowiązku będzie naliczenie wyższej opłaty, przy zastosowaniu stawki jak za odpady niesegregowane.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Za przejęcie obowiązków związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych jest pobierana opłata zależna od ilości oddawanych odpadów komunalnych. Ilość oddawanych miesięcznie odpadów komunalnych będzie określona przez podanie ilości i pojemności pojemników.

Stawki w przypadku prowadzenia segregacji

 • pojemnik 110 - 120 l - 21,00 zł
 • pojemnik 240 l - 41,00 zł
 • pojemnik 1100 l - 179,00 zł
 • pojemnik 5000 l - 739,00 zł
 • pojemnik 7000 l - 1.455,00 zł
 • worek na odpady zbierane selektywnie - 8,00 zł

Stawki w przypadku braku segregacji

 • pojemnik 110 - 120 l - 38,00 zł
 • pojemnik 240 l - 74,00 zł
 • pojemnik 1100 l - 322,00 zł
 • pojemnik 5000 l - 1.330,00 zł
 • pojemnik 7000 l - 2.619,00 zł

Wyliczoną miesięczną opłatę należy wpłacać bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego, który po weryfikacji danych zawartych w deklaracji jest wysłany do składającego deklarację.

Właściciele nieruchomości mogą jednorazowo uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami za okresy dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy, stanowiące jego wielokrotność. W tym przypadku, opłatę należy wnieść do ostatniego dnia pierwszego miesiąca okresu, za który uiszczana jest opłata.