STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

obowiązujące od 1 lipca 2021 r. 


Za przejęcie obowiązków związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest pobierana opłata, zależna od rodzaju zabudowy i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Ilość odpadów odbieranych od mieszkańców nie ma wpływu na wysokość opłat.


Ilość mieszkańców danej nieruchomości to liczba osób, które faktycznie zamieszkują nieruchomość, a nie ilość osób zameldowanych pod danym adresem!

  • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane, w wysokości 30 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca.
  • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi (bloki), w wysokości 28 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

W przypadku zadeklarowania, że odpady bio będą zagospodarowane we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku, przysługuje zwolnienie z części opłaty w wysokości 4,00 zł od jednej osoby miesięcznie. Aby skorzystać z tego zwolnienia, właściciel/współwłaściciele nieruchomości muszą złożyć deklarację w tej sprawie. 


UWAGA! od 1 stycznia 2020 r. istnieje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych!

Właściciel nieruchomości, który nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), podlega karze grzywny.

  • Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 60 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca. 
  • Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych (bloków), jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 58 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca.

DEKLARACJA


Wzór deklaracji obowiązujący od 01.02.2020 r.:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf]

Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf]


Wzór, jak poprawnie wypełnić deklarację wraz z objaśnieniami:

Wzór, jak wypełnić deklarację wraz z objaśnieniami