Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zarząd Związku przeprowadza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wszystkie analizy są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku