Związek Międzygminny „GOSPODARKA KOMUNALNA”

Związek powstał w 1991 roku w celu prowadzenia wspólnej gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin członkowskich, tj. Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. Od 1996 roku zakres statutowych zadań Związku poszerzono o gospodarkę odpadami komunalnymi.

Związek działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p. zm.).
Zarejestrowany jest w rejestrze Związków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 20. Statut opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 697 poz. 4142 z dnia 3 listopada 2006 r. Zmiany statutu zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2013 r poz. 1779 z dnia 1 marca 2013 r.

Mapa obejmująca obszar działania Związku.

Związek wykonuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin – członków Związku, związane z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i usuwaniem ścieków oraz utrzymaniem czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Ponadto do zadań Związku należy m.in.: reprezentowanie gmin członkowskich w sprawach związanych z zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków i gospodarowaniem odpadami komunalnymi, edukacja ekologiczna oraz przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

.