INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA ROZMÓW TELEFONICZNYCH 

W związku z realizacją obowiązków określonych w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

  – listownie na adres: 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 4.
  – przez e-mail: sekretariat@zmgk.chrzanow.pl
  – przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP (epuap.gov.pl)
  – telefonicznie: + 48 32 623 29 08
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  – listownie na adres: 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 4.
  – przez e-mail: sekretariat@zmgk.chrzanow.pl
  – telefonicznie: + 48 32 623 29 08
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1)     podwyższenie standardów obsługi telefonicznej;
  2)     zapewnienie bezpieczeństwa osób prowadzących rozmowę telefoniczną;
  3)     zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

  Dzwoniący ujawniając dane osobowe w rozmowie, wyraża - poprzez wykonanie tej czynności - jednoznaczną, świadomą, konkretną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym i organom publicznym tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów. W przypadku zapisów nagrań rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają usunięciu.

 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo odmowy zgody na nagrywanie rozmowy – przez rozłączenie się.

  W przypadku wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy maja Państwo prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Pełna treść Zarządzenia wraz z regulaminem nagrywania rozmów telefonicznych