Usuwanie odpadów azbestowo-cementowych.

Usunięcie odpadów azbestowo – cementowych (eternit) zgromadzonych na terenie nieruchomości osób fizycznych mieszkańców gminy Trzebinia realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego 10.09.2014 r., pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie, a Gminą Trzebinia.

Gmina przekazała do Związku wykaz 498 nieruchomości na których zgromadzone są odpady azbestowo-cementowe. Ilość w/w odpadów ocenia się na ok. 850 ton.

Do przetargu zorganizowanego przez ZMGK na „spakowanie, transport odpadów azbestowo-cementowych (eternit) z terenu Gminy Trzebinia do miejsca ich stałego składowania wraz z zagospodarowaniem” przystąpiło siedem specjalistycznych firm posiadających odpowiednie uprawnienia, przeszkolonych ludzi i niezbędny sprzęt. Najlepsze warunki przedstawiła firma EURO-GAZ Spółka Jawna , Zgórsko ul.Leśna 48.

Przedstawiciele tej firmy kontaktują się telefonicznie z mieszkańcami, ustalają termin odbioru, pakują zabezpieczając do transportu, ważą, ładują na samochody i wywożą na specjalistyczne składowisko materiałów niebezpiecznych. Mieszkańcy potwierdzają podpisem ilość odpadów odebranych z ich posesji. Zakończenie odbioru odpadów planowane jest na 30 listopada 2014 r.