Sprzątanie „dzikich” wysypisk

W dniu 4 kwietnia br. podczas uroczystej sesji Rady Powiatu zawarte zostało porozumienie o współpracy Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z Powiatem Chrzanowskim i Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie. Do porozumienia przystąpiły również gminy Alwernia i Babice. Porozumienie to dotyczy realizacji zadań związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie gmin powiatu chrzanowskiego. Ze strony Związku porozumienie podpisali Przewodniczący Zarządu Przemysław Deda i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Andrzej Oczkowski.
W części dotyczącej Związku, porozumienie przewiduje nieodpłatne zatrudnienie osadzonych w Zakładzie Karnym w Trzebini przy sprzątaniu dzikich wysypisk śmieci na terenie gmin członkowskich Związku – Chrzanowa, Libiąża, Trzebini. Wysypiska te wskażą poszczególne Urzędy Miejskie. Związek przygotowuje dla tych działań warunki organizacyjne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.