W związku z ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” i ich transport do RIPOK w Balinie” informujemy, że dokonana została modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przesunięty termin otwarcia ofert z 4 na 16 września 2019 r.

Ponadto informujemy, że w tym samym dniu (tj. 16 września 2019 r.) odbędzie się również otwarcie ofert na zadanie pn. „Utworzenie i prowadzenie PSZOK-ów dla mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.