Program Edukacji Ekologicznej „ODPADY... I CO DALEJ?”


Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów „ODPADY... I CO DALEJ?” został opracowany jako ścieżka międzyprzedmiotowa dla szkół podstawowych i gimnazjów realizowana metodą projektu.

Główne cele projektu: rozbudzanie świadomości o konieczności ich segregacji, w tym m.in. dotyczące źródeł powstawania odpadów i rodzajów odpadów, dzikich wysypisk śmieci i zagrożeń związane z ich istnieniem, minimalizacji powstających odpadów, segregacji, recyklingu, surowców wtórnych, utylizacja, poznania zasad funkcjonowania składowiska komunalnego, stosowania opakowań wielokrotnego użytku, oceny stanu czystości najbliższego otoczenia, wskazywania pozytywnych aspektów integracji człowieka ze środowiskiem, reagowania na zaśmiecanie najbliższego otoczenia, poszukiwania sposobów złagodzenia problemu odpadów w środowisku, stosowania segregacji odpadów w domu, szkole, miejscu zabawy, kształtowania poczucia estetyki najbliższego otoczenia, itp.

Realizacja zadań odbywała się w ramach lekcji, kół przedmiotowych, zadań domowych dla zainteresowanych uczniów.
Projekt realizowany ma był w okresie od kwietnia do listopada 2005 r. Uczniowie przedstawili realizację projektu na terenie szkoły w postaci krótkiego sprawozdania z wykonanych zadań i wypracowanych materiałów.
Najciekawsze, zdaniem szkoły, elementy projektu zostały zaprezentowane przez każdą placówkę na happeningach gminnych.

W ramach projektu realizowano:
Zajęcia w terenie

 1. Wycieczki wokół szkoły, osiedla, miasta, gminy, parku, terenów rekreacyjnych w celu ustalenia lokalizacji: kontenerów do segregacji odpadów, koszy ulicznych na odpady, kontenerów na odpady, dzikich wysypisk śmieci, pojemników na odchody zwierząt, pojemników na odzież używaną, punktów skupu surowców wtórnych makulatura, szkło, puszki, metale kolorowe...).
 2. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Zajęcia laboratoryjne

 1. Badania zachowania się plastiku, szkła, papieru i odpadów organicznych (kuchennych) w środowisku, kompostowanie.
 2. Powstawanie biogazu (zwrócenie uwagi na możliwość jego wykorzystania).
 3. Badania wpływu lekarstw i detergentów na kiełkowanie nasion i rozwój roślin.

Zajęcia monograficzne

 1. Nanoszenie na mapie gminy (powiatu): kontenerów do segregacji odpadów, koszy ulicznych na odpady, kontenerów na odpady, dzikich wysypisk śmieci, pojemników na odchody zwierząt, pojemników na odzież używaną, punktów skupu surowców wtórnych (makulatura, szkło, puszki, metale kolorowe...).
 2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej o czystości danego terenu gminy. Ocena czystości badanego terenu.

Zajęcia informatyczne

 1. Opracowanie graficzne wyników badań (tabele, wykresy...).
 2. Analiza porównawcza uzyskanych wyników.
 3. Wyszukiwanie informacji w internecie.
 4. Opracowanie folderu segregacji techniką grafiki komputerowej.

Zajęcia literacko - dziennikarskie

 1. Opracowanie ankiety do wywiadu.
 2. Przeprowadzenie wywiadu zgodnie z ankietą.
 3. Napisanie listu otwartego.
 4. Przeprowadzenie konkursu na opowiadanie, wiersz, artykuł, scenariusz...
 5. Napisanie raportu o segregacji odpadów i przekazanie go na ręce przedstawicieli gminy.
 6. Nawiązanie kontaktów z lokalną prasą.

Zajęcia plastyczno - techniczne

 1. Tworzenie zasad „Zielonego Konsumenta” - jak ekologicznie kupować?
 2. Konkurs na siatkę z resztek materiału.
 3. Inwentaryzacja (segregacja) śmieci w koszach szkolnych.
 4. Zapoznanie z symboliką znaków ekologicznych.
 5. Opracowanie folderu segregacji.
 6. Wykonanie plakatu popularyzującego segregację odpadów.
 7. Konkurs plastyczny na kształt pojemnika do segregacji odpadów.
 8. Wykonanie pojemników na segregację odpadów.
 9. Wykonanie kartek okolicznościowych, zakładek do książek, kopert, malowanek na szkle.....

Zajęcia teatralne

Przedstawienie krótkich form teatralnych, scenek rodzajowych, pantomima o tematyce związanej z projektem.

Koszt realizacji projektu zgodnie z planem wynosi: 34.694 zł, w tym:

 • dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 18.360 zł,
 • środki własne Związku: 16.334 zł.

Bieżące informacje dotyczące realizacji programu były zamieszczane w tygodniku Przełom, z którym Związek podpisał list o partnerstwie.

Poniżej publikacje dotyczące programu.(pdf)