Rozpoczęcie budowy sortowni i kompostowni.

Rozpoczęcie budowy sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Balinie.
Realizacja przedsięwzięcia jest wypełnieniem zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa małopolskiego, gdzie ZGOK figuruje jako regionalne składowisko oraz planowana instalacja regionalna mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) w regionie zachodnim zapewniająca mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.