Informujemy, że zgodnie z obowiązującą wykładnią prawną w zakresie zaokrąglania kwot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dniem 01 stycznia 2014 r. zastosowanie mają nowe wzory formularzy DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Formularze takie są aktualnie wysyłane pocztą do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje w 2013 roku, a nie dokonywali jeszcze w roku bieżącym ich zmiany w celu zaokrąglania wysokości opłaty. (W pierwszej kolejności otrzymają je mieszkańcy gminy Libiąż, następnie Chrzanowa i Trzebini.)

Otrzymane druki deklaracji należy wypełnić zgodnie z załączonymi do nich objaśnieniami i odesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres Związku.

W części B należy zaznaczyć zmianę danych zawartych w poprzedniej deklaracji i wpisać datę obowiązywania 01-2014, a w rubryce „zmiana dotyczy” należy zaznaczyć „inne” i wpisać zaokrąglenie.

Uwaga :

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszace mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.(podst. prawna : art.63 par. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa).

Różnice wynikające z zaokrąglenia kwoty opłaty miesięcznej podlegają zwrotowi/lub dopłacie, które można potrącić/lub doliczyć przy wpłacie kolejnej raty należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Przykłady obliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami przy stawce 8,70 zł za 1osobę na miesiąc, przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów:

wyliczenie dla 1 osoby - 1 x 8,70 zł/miesiąc =8,70 zł/miesiąc - opłata zaokrąglona9,00 zł/miesiąc

wyliczenie dla 2 osób - 2 x 8,70 zł/miesiąc = 17,40 zł/miesiąc - opłata zaokrąglona 17,00 zł/miesiąc

wyliczenie dla 3 osób - 3 x 8,70 zł/miesiąc = 26,10 zł/miesiąc - opłata zaokrąglona 26,00 zł/miesiąc

wyliczenie dla 4 osób - 4 x 8,70 zł/miesiąc = 34,80 zł/miesiąc - opłata zaokrąglona 35,00 zł/miesiąc

wyliczenie dla 5 osób - 5 x 8,70 zł/miesiąc = 43,50 zł/miesiąc - opłata zaokrąglona 44,00 zł/miesiąc

itd.

Nowe druki do pobrania.

Druki deklaracji można również otrzymać w Biurze Związku – pok. nr 6.

Przykład wypełnionej deklaracji: