W dniu 11 kwietnia br. odbyła się w Chrzanowie zorganizowana przez Zarząd Związku „Gospodarka Komunalna” wspólnIe z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie konferencja na temat wpływu zatapiania kopalń na ujęcia wody pitnej, nad którą patronat objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit.

Konferencję prowadził Przewodniczący Zarządu MZGK Przemysław Deda, a główny temat przedstawił prof. dr hab. inż. Jacek Motyka (AGH w Krakowie) – w obszernej prezentacji obejmującej m.in. omówienie lokalnych warunków hydrogeologicznych, genezę i wpływ na środowisko wodne drenażu górniczego w kopalni „Trzebionka”, skutki likwidacji kopalni i zmiany jakości wody pitnej w ujęciach eksploatowanych przez RPWiK Sp. z o.o.

Problematyka ta jest jednym z istotnych czynników bilansu zaopatrzenia w wodę mieszkańców na naszym terenie, a konferencja stanowiła okazję do zapoznania się z wynikami i wnioskami aktualnych badań naukowych oraz do merytorycznej dyskusji o perspektywicznych możliwościach zaspakajania zapotrzebowania na wodę pitną. Z tego powodu do udziału w niej zaproszeni zostali wszyscy radni Chrzanowa, Libiąża, Trzebini, jak również radni i członkowie zarządu powiatu chrzanowskiego. W konferencji uczestniczył Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Krakowie Józef Kała, członkowie Zarządu RPWiK Sp. z o.o., a także pracownicy UM w Chrzanowie, przedstawiciele „Tauron Wydobycie” S.A. oraz lokalne media.

Podstawowe wnioski z prezentowanego podczas konferencji opracowania badawczego prof. J. Motyki potwierdzają zjawisko degradacji wody w nieczynnym obecnie ujęciu „Włodzimierz” na terenie zatapianej kopalni „Trzebionka”, a wskutek migracji zdegradowanych wód bogatych w siarczany i metale również w ujęciu „Józef” na terenie b. kopalni „Matylda”, które zostało aktualnie wyłączone z eksploatacji. Odrębnych badań i stałego monitorowania wymaga ujęcie „Żelatowa”, gdzie obecnie wyłączono z eksploatacji jedną z trzech studni – wskutek pogorszenia składu chemicznego wody, prawdopodobnie z powodu deponowania odpadów w pobliskim kamieniołomie „Żelatowa”.

Najważniejszym dla mieszkańców aspektem dzisiejszego stanu gospodarki wodnej jest zapewnienie dostaw odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej, co gwarantują przezornie wykonane przez Związek Międzygminny – jeszcze przed zamknięciem ZG „Trzebionka” - inwestycje z udziałem środków europejskich z Funduszu Spójności. Nawet w sytuacji degradacji własnych studni głębinowych RPWiK Sp. z o.o. dysponuje dzięki rurociągowi magistralnemu i nowym zbiornikom wyrównawczym uzupełniającymi dostawami dobrej jakościowo wody z ZUW Dziećkowice.

Dalsze badania hydrogeologiczne i monitoring stanu chemicznego ujęć zdegradowanych w wyniku zatapiania ZG „Trzebionka” pozwolą określić wieloletnią perspektywę możliwego powrotu do korzystania z tych wód.

Z okazji konferencji Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” opracował broszurę informacyjną przeznaczona do rozpowszechnienia wśród mieszkańców. (Broszura poniżej)