DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY INTERNETOWEJ


Wstęp deklaracji

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://mzgk.chrzanow.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”
Telefon: +48 32 623 29 08 
Fax: +48 48 32 623 29 08 wew. 33
E-mail: sekretariat@zmgk.chrzanow.pl
Adres korespondencyjny: ul. J. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-10-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Związku.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Niniejsza  strona internetowa  jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF mogą posiadać błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie będą  poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Strona internetowa nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Gabriela Pawłowska

e-mail: sekretariat@zmgk.chrzanow.pl , zwiazek-fk@zmgk.chrzanow.pl  
Telefon: 32 623 29 08 wew. 28

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Biuro Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie, ul. J. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów.

Budynek przy ul. J. Piłsudskiego 4:

 • Biuro Związku znajduje się na I piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy i podnośnika), do biura związku prowadzą schody z balustradą, 
 • do budynku prowadzi jedno wejście,
 • wejście nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku i w Biurze Związku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

W bezpośredniej odległości od drzwi wejściowych Biura Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Osoby ze szczególnymi potrzebami, które nie mogą dostać się do Biura Związku mogą skorzystać z pomocy pracowników po uprzednim zgłoszeniu swojej wizyty za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • Osoby słabosłyszące i niedowidzące nie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Biurze Związku.