PRZYPOMNIENIE O TERMINIE SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ za II półrocze 2018 r.

W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez podmioty odbierające odpady komunalne sprawozdań za II półrocze 2018 przypominamy, że termin składania ww. sprawozdań upływa 31 stycznia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że obowiązują już nowe formularze sprawozdań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.07.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627)

Sprawozdania na nowych formularzach prosimy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"

ul. Piłsudskiego 4

32-500 Chrzanów


PRZYPOMNIENIE O TERMINIE SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ

Przypominamy o nadchodzącym terminie składania sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2018 r. Prawidłowo wypełnione sprawozdania należy złożyć lub przesłać do 31 lipca 2018 r. na adres:

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"

ul. Piłsudskiego 4

32-500 ChrzanówPRZYPOMNIENIE O TERMINIE SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ

Przypominamy o nadchodzącym terminie składania sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za II półrocze 2017 r. oraz podmiotów prowadzących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za cały 2017 rok. Prawidłowo wypełnione sprawozdania należy złożyć lub przesłać do 31 stycznia 2018 r. na adres:

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"

ul. Piłsudskiego 4

32-500 Chrzanów


Informacje dla firm odbierających odpady komunalne


TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ

W związku z ustawowym obowiązkiem składania sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne za II półrocze 2016 oraz podmiotów prowadzących PSZOK za cały rok 2016 przypominamy, że termin składania w/w sprawozdań upływa 31 stycznia 2017r.

Prawidlłowo wypełnione sprawozdanie należy złożyć lub przesłać na adres:

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"

ul. Piłsudskiego 4

32-500 Chrzanów


NOWE WZORY SPRAWOZDAŃ

W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2016 poz. 934) informujemy, że podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości składa w terminie do 31 lipca 2016 r. sprawozdanie za I półrocze 2016 r. na nowym wzorze.

Nowe wzory sprawozdań w wersji edytowalnej (format.docx) dostępne są na stronie:

www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/sprawozdawczosc/wzory-sprawozdan-w-formacie-doc/

Przypominamy również o obowiązku składania sprawozdań zerowych (wzór również do pobrania powyżej) przez podmioty, które w danym półroczu nie odbierały odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wypełnione sprawozdania należy przesłać na adres Biura Związku:

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

ul. Piłsudskiego 4

32-500 ChrzanówRejestr działalności regulowanej

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca zamierzający na terenie obszaru działania Związku prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez poszczególne gminy członkowskie Związku.

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z dnia 17.02.2012 r. poz. 391 ze zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzi gmina ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Sprawozdania

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej, jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w więcej niż jednej gminie sprawozdanie półroczne składa oddzielnie dla każdej gminy, z której zostały odebrane odpady od właścicieli nieruchomości. Sprawozdania należy przekazać Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest przekazać do Zarządu Związku sprawozdanie zerowe.

Mając na uwadze obecne zapisy ustawy wskazujące wprost na konieczność sporządzenia sprawozdania zerowego, Zarząd Związku nie będzie akceptował Oświadczenia o braku odbioru odpadów komunalnych, które składane były przez przedsiębiorców w 2014 roku.

Sprawozdanie półroczne (również zerowe) należy przekazać do Zarządu Związku w terminie ustawowym, tj. do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy:

  • do dnia 31 lipca,
  • do dnia 31 stycznia.

Termin złożenia sprawozdania półrocznego (także zerowego), zgodnie z art. 9ta ustawy, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem sprawozdanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub wysłane w formie dokumentu elektronicznego do Związku, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru.

Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami komunalnym została uregulowana w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.)

Przypominamy, że zgodnie z art. 9x ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się kary administracyjne, które zostaną nałożone m.in. wtedy gdy przedsiębiorca:

  • przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
  • przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Obowiązujący wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2012 poz. 630) , z tym, że w tytule sprawozdania słowo „kwartał” należy zamienić na „półrocze” lub dołączyć pismo przewodnie, w którym należy wskazać, za jaki okres obowiązuje sprawozdanie