Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów wynikające z wypełniania przez Polskę unijnych dyrektyw związanych z ochroną środowiska. Zgodnie z nowymi zasadami Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” stał się właścicielem odpadów wytwarzanych na jego terenie i zapewnił ich odbiór i zagospodarowanie.

Odpady zmieszane oraz segregowane jak również odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane są w terminach wynikających z harmonogramów ustalonych przez operatorów. W ramach opłaty z nieruchomości zamieszkałej odbierane są każde ilości wystawionych odpadów zmieszanych i segregowanych.

Ponadto na terenie gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, funkcjonują Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie każdy może sam dostarczyć selektywnie zebrane odpady oraz zużytą odzież i tekstylia, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony. Odpady będzie można zostawić w PSZOK bez dodatkowych opłat.(PSZOK)

SPRAWDŹ JAK SYSTEM BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ U CIEBIE:

Ulotki dotyczące segregacji odpadów:


Ulotka w formacie PDF